Elegant Winter Spray

16” Elegant Winter Ivory and Green Spray